Nalatenschap

Male Hand Filling out Cheque on the Table

PROCEDURE IN SPANJE VOOR NALATENSCHAPPEN – ERFRECHT IN SPANJE.

Het in bezit nemen van goederen in Spanje door erfgenamen die niet resident zijn in Spanje is niet zomaar een automatische procedure. Het is nodig om verschillende stappen te ondergaan om zo de eigendommen en goederen in Spanje op naam van de erfgenamen te kunnen registreren. 

PROCEDURE IN SPANJE VOOR NALATENSCHAPPEN.

De eerste stap is het verkrijgen van een originele Overlijdensakte. Indien de plaats waar de overledene woonde op het moment van overlijden, niet in Spanje ligt, is het nodig dat de overlijdensakte wordt voorzien van een Apostille van Den Haag.

Het is ook nodig een origineel afschrift te bekomen van het testament dat in Spanje verleden werd door de testateur, of indien het testament buiten Spanje werd verleden, dient het voorzien te worden van een Apostille van Den Haag.

Indien er helemaal geen testament bestaat, zal het nodig zijn een certificaat te ontvangen van de desbetreffende autoriteiten waarin vermeld staat wie de erfgenamen zijn volgens de toepasselijke wetgeving. Dit certificaat dient ook gelegaliseerd te worden aan de hand van een Apostille van Den Haag.

Eens we alle documentatie in handen hebben, samen met andere documentatie dat door uw vertegenwoordiger (Spaanse advocaat en/of Spaanse accountant) in Spanje wordt verkregen, dient een afspraak te worden gemaakt bij een notaris in Spanje om de Aanvaarding van het Testament in Spanje te doen verlijden en te ondertekenen.

Gelieve op te merken dat de erfgenamen daarvoor een Spaans NIE nummer nodig hebben, een Spaans Belasting Nummer ter Identificatie van Buitenlanders. Dit is nodig om ten overstaan van een notaris in Spanje te verschijnen en om de goederen in Spanje op hun naam te registreren bij het desbetreffende eigendomsregister in Spanje.

NALATENSCHAP IN SPANJE: VEREISTE DOCUMENTATIE

De experten in Spaanse nalatenschappen bij het advocatenkantoor Arcos & Lamers Asociados hebben het genoegen u te informeren welke 8 documenten u nodig heeft om de akte ter aanvaarding van een nalatenschap te ondertekenen in Spanje.

Lees meer….

ERFRECHT IN SPANJE

Overeenkomstig de Spaanse wetgeving is de toepasselijk wet ten tijde van het overlijden de wet van het land van herkomst van de overledene (art 9.8 Spaans Burgerlijk Wetboek). Daardoor zal de nalatenschap van al uw goederen (ook deze gelegen in Spanje) onderhevig zijn aan het erfrecht van uw land van herkomst, u heeft hierbij het recht om uw vermogen na te laten aan de persoon van uw keuze, maar altijd overeenkomstig het recht van uw land van herkomst.

U dient tevens te verklaren dat het conform het erfrecht van het land van herkomst mogelijk is om bij testament vrijelijk over uw vermogen te beschikking.

Het is mogelijk dat het recht van het land van herkomst doorverwijst naar het recht van het land waar de onroerende zaken gelegen zijn (Spaans recht). In dit geval bepaalt het Spaanse erfrecht hoe de nalatenschap verdeeld wordt:

-1/3 “legítima”: is het deel van de nalatenschap dat verplicht gelijkelijk over de wettelijke erfgenamen dient te worden verdeeld: onder meer echtgenote en kinderen.

- 1/3 “mejora”: dat is het deel van de nalatenschap dat kan nagelaten worden aan een of meerdere wettelijke erfgenamen om de legitieme portie (legítima) te verhogen. Het verschil met de “legítima” is dat de erflater kan beslissen aan wie van de wettelijke erfgenamen hij dit gedeelte nalaat om zo zijn/haar deel van de nalatenschap te verhogen.

-1/3 “vrije beschikking”: Over dit laatste gedeelte kan de testateur zelf beslissen aan wie hij het nalaat.

Bij het erfrecht in Spanje geldt het principe van vrije beschikkingen bij testament over de bezittingen. Dat wil zeggen dat u een testament kunt maken waarbij u  de 1/3 “legítima” en 1/3 “mejora” toepast (indien het erfrecht van land van herkomst dus verwijst naar de Spaanse wetgeving).

Nadat u de Akte ter Aanvaarding van de Nalatenschap in Spanje heeft ondertekend, bestaat de volgende stap uit het betalen van de erfbelasting in Spanje en het registreren van de eigendom op naam van de erfgenamen bij het desbetreffende eigendomsregister.

Arcos & Lamers Asociados, uw Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje, zal u met genoegen advies verlenen betreffende het verlijden van een testament in Spanje alsook advies inzake de erfbelasting. Wij verlenen algemeen juridisch advies dat u nodig heeft voor uw zaken in Marbella, Málaga, Costa del Sol of in heel Spanje.