Nationale of regionale wetgeving


SPAANSE ERFBELASTING. NATIONALE OF REGIONALE WETGEVING

De verschillende regionale belastingkantoren in Spanje hebben overeenkomstig de wet 21/2001 van 27 december, het recht om de Spaanse erfbelasting te innen alsook om bijkomende wetten uit te vaardigen naast de nationale wetgeving inzake erfbelasting. Overeenkomstig deze wet kan elke regionaal belastingkantoor het volgende vastleggen:

1) Bijkomende verminderingen van de aard als deze bepaald in de nationale wetgeving inzake erfbelasting.inheritance3

2) Verhoging of verlaging van de desbetreffende schaal inzake erfbelasting in Spanje.

3) Verhoging of verlaging van de coëfficiënten toepasselijk op het bestaande vermogen van de erfgenaam.

4) Verminderingen of reductie van de erfbelasting.

5) Beheer en inning van de erfbelasting in Spanje.

De meertalige geregistreerde advocaten, accountants en belastingadviseurs bij Arcos & Lamers Asociados, deskundigen in procedures inzake nalatenschappen in Spanje en de Spaanse erfbelasting, informeren u hierbij dat indien de erfgenaam geen belastingplichtige ingezetene is in Spanje, de toepasselijk wetgeving  voor de erfbelasting, de nationale wetgeving in Spanje zou zijn. Indien de erfgenaam wel fiscaal resident is, dan is zowel de nationale als de regionale wetgeving in Spanje van toepassing voor de betaling van de erfbelasting.

PERSOONLIJKE VERPLICHTING VERSUS ZAKELIJKE VERPLICHTING (OBLIGACIÓN PERSONAL VERSUS OBLIGACIÓN REAL).

Een nalatenschap in Spanje wordt beschouwd als een persoonlijke verplichting (obligación personal) of aansprakelijkheid voor de belastingplichtigen van de erfbelasting die fiscaal resident in Spanje zijn. De zakelijke verplichting (obligación real) is enkel toepasselijk voor diegenen die niet-resident zijn.

Het bovenstaande betekent in principe dat een niet-resident in Spanje de erfbelasting betaalt die wordt berekend enkel op eigendommen en goederen gesitueerd in Spanje terwijl de fiscale residenten bij hun verklaring van de Spaanse erfbelasting alle eigendommen die de erfgenaam wereldwijd erft of de eigendommen die in de desbetreffende bilaterale overeenkomst tussen de landen vermeld staan, dient te verklaren.

Niettemin zou de belastingplichtige recht hebben op een “vermindering om de dubbele internationale belasting te vermijden” (deducción para evitar la doble imposición internacional) indien de erfbelasting in Spanje dient te verklaard te worden als een persoonlijke verplichting (als fiscaal resident in Spanje) terwijl de erfgenaam reeds de desbetreffende erfbelasting heeft betaald op goederen gesitueerd buiten Spanje. In dit geval zou de belastingplichtige recht hebben op een vermindering van het laagste van de volgende bedragen:

A)    De erfbelasting betaald buiten Spanje op eigendommen en goederen gesitueerd in het buitenland.

B)  Het gemiddelde percentage van de erfbelasting toepasselijk op eigendommen en goederen gesitueerd in het buitenland  zoals deze belast zouden worden in Spanje.

Laten we nog even het bovenstaande verduidelijken: de belastingplichtige zou het recht hebben om enkel het desbetreffende hypothetische bedrag voor de Spaanse erfbelasting in vermindering te brengen hoewel de erfbelasting betaald in een ander land dan Spanje hoger is. De vermindering om de dubbele internationale belasting te vermijden is dus gedeeltelijk toepasselijk in sommige gevallen.

Neem vandaag nog kontact op met Arcos & Lamers Asociados, úw leidinggevend Nederlandstalig Spaans advocatenkantoor gespecialiseerd in erfbelasting in Spanje.